21-22 kwietnia 2017, Szczecin, Hotel Radisson Blu

NOWE TRENDY w OKULISTYCE PRAKTYCZNEJ - SZCZECIN Szczecin, 21-22 kwietnia 2017Leczenie zakaźnego zapalenia rogówki: co robić, gdy występuje pogorszenie?

Management of infectious keratitis: what to do when cases get worse?
Prof. John Dart


Przewlekłe niezakaźne zapalenie spojówek: ze szczególnym uwzględnieniem bliznowaciejącego zapalenia spojówek

Chronic non-infectious conjunctivitis: with a focus on cicatrising conjunctivitis
Prof. John Dart


Hydrożelowe ekspandery osmotyczne do estetycznej rehabilitacji w przypadku wrodzonego bezocza lub małoocza

Osmotic hydrogel expanders for aesthetic rehabilitation in congenital anophthalmos and microphthalmos
Prof. Michael Schittkowski


Moje podejście do zapaleń rogówki: od czego zaczynamy, aby dobrze się skończyło

My approach to keratitis: what to begin with to have good outcomes
Dr n. med. Dariusz Dobrowolski


Witrektomia w przypadku powikłań cukrzycowych: aktualizacja i kontrowersje

Vitrectomy for diabetic complications: update und controversies
Dr Silvia Bopp

Leczenie masywnego krwotoku podsiatkówkowego
Treatment of massive subretinal hemorrhage
Prof. Alfredo Garcia Layana

Badanie “In Eye” (podawanie w schemacie co dwa miesiące albo PRN albo T&E w AMD)

In Eye Study ( bimonthly versus PRN versus T&E in AMD)
Prof. Alfredo Garcia Layana


Chromowitrektomia - czy jest bezpieczna?

Chromovitrectomy ­– is it safe?
Prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz

Analiza przepływu płynu podsiatkówkowego przez otwór w siatkówce po operacji konwencjonalnej odwarstwienia – model mechaniczny i symulacje MES

Analysis of the subretinal fluid flow through the hole in the retina following conventional
detachment – mechanical model and MES simulations

Dr hab. n. med. Marcin Stopa

Ukształtowanie przedniej i tylnej powierzchni rogówki u pacjentów z dystrofiami rogówki

Shaping the anterior and posterior surface of the cornea in patients with
corneal dystrophies

Dr hab. n. med. Anna Nowińska


Xen Gel Stent w leczeniu pacjentów z jaskrą – wstępne wyniki

Xen Gel Stent In the management of patients with glaucoma – preliminary results
Prof. dr hab. Wojciech Lubiński, Dr Dominik Śliwiak

Chirurgia minimalna w jaskrze

Minimal surgery in glaucoma
Prof. dr hab. Marek Rękas

Nowoczesne metody korekcji resztkowych wad refrakcji w oczach pseudofakijnych

Modern correction methods of residualrefractive errors in pseudophakic eyes
Prof. dr hab. Ewa Mrukwa- Kominek

Zastosowanie metody cross-linking w terapii schorzeń rogówki
Using the cross-linking method in the treatment of corneal diseases
Dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka

CSCR: czy liczy się coś innego?

CSCR: What else?
Prof. Francine Behar-Cohen

Rola angioOCT w diagnostyce centralnej surowiczej chorioretinopatii
The role of angioOCT in the diagnosis of central serous chorioretinopathy
Dr hab. n. med. Jakub Kałużny, prof. UMK

Leczenie przewlekłej centralnej chorioretinopatii za pomocą laseroterapii mikropulsowej - aktualny
stan wiedzy

Treatment of chronic centralchorioretinopathy with micropulse laser therapy – current knowledge
Dr n. med. Maciej Gawęcki

Onkologia okulistyczna – leczenie czerniaka naczyniówki w 2017

Ocular oncology - treatment of uveal melanoma in 2017
Prof. Antonia Joussen


Leczenie PDR – czy zmienia się po uzyskaniu wyników protokołu S?

Treatment of PDR - does it change with the results of protocol S ?
Prof. Antonia Joussen

Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki

Rules of management in diabetic macular oedema
Prof. dr hab. Robert Rejdak

Badanie zdrowia na Pomorzu (SHIP-Trend): aspekty badań z zakresu opieki zdrowotnej w okulistyce

Study of health in Pomerania (SHIP-Trend): Aspects for healthcare research in ophthalmology
Prof. Frank Tost, Dr Constanze Theophil, Dr Anna Stapf, FEBO, Dipl. Phys. Rico Großjohann

Nowe możliwości terapeutyczne w neuropatii n. II Lebera

New therapeutic possibilities in Leber’s optic neuropathy
Prof. dr hab. Marta Misiuk- Hojło

Genetyka we współczesnej okulistyce praktycznej

Genetics in current practical ophthalmology
Prof. dr hab. Maciej Krawczyński

Strategie niechirurgicznego leczenia krótkowzroczności

Strategies for non-surgical treatment of myopia
Prof. dr hab. Andrzej Grzybowski

Porównanie dostępności i skuteczności leczenia anty-VEGF w wysiękowym AMD w ramach grupy
B02 i programu lekowego

Comparison of availability and efficacy of anti-VEGF treatment in wet AMD as part of B02
group and drug programme

Prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz

Soczewka plamkowa Scharioth czyli lupa w oku
Scharioth macula lens – magnifying glass inside the eye
Dr n. med. Jolanta Oficjalska

Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Treatment of wet age-related macular degeneration (AMD)
Dr hab. n. med. Sławomir Teper

Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem według
kryteriów programu lekowego — doświadczenia własne

Treatment outcomes in patients with wet age-related macular degeneration based on the criteria
of a drug programme – own experience

Dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Osoczowe miRna jako potencjalne biomarkery AMD

Plasma miRna as potential AMD biomarkers
Prof. dr hab. Piotr Jurowski

Hotel Radisson Blu
Plac Rodła 10
70-419 Szczecin

21-22 kwietnia 2017

ORGANIZATOR

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl